MEX, DỰNG

VẢI KHÔNG DỆT

PHỤ LIỆU KHÁC

thông tin liên hệ
Sales 1
- 0988.85.86.14

MEX, DỰNG

Mex vải
Mex vải
Mex Giấy
Mex Giấy
Mex cạp không keo GA-5027H
Mex cạp không keo GA-5027H

VẢI KHÔNG DỆT

Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt
Ứng Dụng
Ứng Dụng
Vải Không Dệt
Vải Không Dệt

PHỤ LIỆU KHÁC

Đầu khóa
Đầu khóa
Đệm Vai
Đệm Vai
Đệm Vai
Đệm Vai
Đệm Vai
Đệm Vai

CHỈ THÊU

DÂY KHÓA

Dây kéo
Dây kéo
Đệm Vai
Đệm Vai
Khóa Kéo
Khóa Kéo